Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ КЛАУД КАР СЕРВИЗ” ЕООД, наричано по-долу "CCS”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://cloudcarservice.com/bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

„ КЛАУД КАР СЕРВИЗ” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204641678, със седалище и адрес на управление: гр. София 1632, район Овча купел, ж.к. Овча купел 2, бл. 41Б, ет. 7, ап. 27, имейл адрес: info@ccservice.bg, телефон: 070010432 

 

„ КЛАУД КАР СЕРВИЗ” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни №1438314

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://cloudcarservice.com/bg/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://cloudcarservice.com/bg/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „CCS” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "CCS”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „CCS”.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. Услугите, предоставяна от „CCS” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. 

 

Чл. 2. „CCS” e достъпен на сайта https://cloudcarservice.com/bg/ , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от „CCS” услуги.

 

 

ПОРЪЧКА

Чл. 3 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „CCS”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „CCS” услуги в електронния магазин. 

(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „CCS”.

 

Чл. 4 (1) Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.

(2) Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 5 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „CCS” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. 

 

Чл. 6 „CCS” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл. 7 (1) „CCS” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „CCS”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока или услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://cloudcarservice.com/bg/ е възможно плащане в брой, чрез наложен платеж, банков превод, чрез кредитна или дебитна карта и EasyPay. 

 

Чл. 9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 

 

Чл. 10. „CCS” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „CCS”.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.11. (1) При приемане и предаване на автомобила „CCS” прави снимки на автомобила на Потребителя и съставя протокол за състоянието му. Всички възражения по съставения протокол се извършват на място. 

(2) Съставеният приемо-предавателен протокол се подписва от Потребителя. При отказ да се подпише протокола, „CCS” има право да откаже поръчката.

(3) Потребителят предава доброволно колата, ключовете и документите за колата, което изрично се посочва в протокола.

(4) Ако Потребителят не направи възражение срещу протокола, той се счита приет и Потребителят няма право да го оспорва. 

Чл. 12. (1)  „CCS” се задължава да изпълни точно задълженията си по договора, включително но не само да взема автомобила на Потребителя в уговореното време и да извърши допълнителните услуги добросъвестно.

(2) Когато „CCS” не може да вземе автомобила в уговорения час поради каквато и да е причина, се свързва с Потребителя и му съобщава за забавянето. Ако поръчката не може да бъде изпълнена в същия ден, Потребителят може да избере нов ден и час. 

Чл. 14. (1) Потребителят се задължава да предаде автомобила на „CCS” в уговорения час. В случай на забава над 15 минути, „CCS” има право да откаже съответния час и Потребителят си записва нов ден и час. 

(2)Потребителят се задължава да уведоми „CCS”, ако установи, че по каквато и да е причина не може да спази уговорения час. 

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 14 (1) (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „CCS” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

(3) „CCS“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 

(4) За упражняване правото на отказ „CCS“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „CCS“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „CCS“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „CCS“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

 

 

Чл. 15. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: 

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

 

 

Чл. 16. „CCS” възстановява на Потребителя заплатената от него цена. 

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 17 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

(2) CCS не носи отговорност за изпълнението на услугите, предлагани от трети лица.   

 

Чл. 18 Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

 

Чл. 19. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „CCS“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “CCS“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 

(2). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(3) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 20. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 21. (1) „CCS“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 

(2) Когато „CCS“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22 „CCS” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 23.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „CCS” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „CCS” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „CCS”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „CCS”, „CCS” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „CCS”.

 

Чл. 24. (1) „CCS” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „CCS” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „CCS” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25.  „CCS” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 

 

Чл. 26. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „CCS” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 27. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 28. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 29. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) „CCS” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „CCS” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Регистрация и идентификация

 

„CCS” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://cloudcarservice.com/bg/ и на IP адреса на Потребителя.

„CCS” има право да събира и използва информация относно Потребителите след получаване на изрично и недвусмислено съгласие от Потребителите при извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „CCS”.

 

„CCS” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „CCS” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. 

“CCS” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.  

 

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „CCS”, да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен.

Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „CCS” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “CCS” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. 

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „CCS” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “CCS” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

 

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което е посоченият от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „CCS”. 

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „CCS”.

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. 

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „CCS” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му. 

 

Защита на личните данни

 

 

Цели

„CCS” събира и използва събраните лични данни с цел да изпълни сключения с Потребителя договор за услуга и  за целите на директния маркетинг;

 

Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за посочените цели.

 

Права на Потребителите

 

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на: 

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Точността на личните данни се оспорва от Потребителя. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Всеки Потребител има право да получи информация относно:

 

 • Данните, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, ако има такова;
 • Целите и правното основание за обработването;
 • Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 • Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
 • Срока на съхранение на личните данни;
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
 • Информация за всички права, които субектът на данни има;
 • Правото на жалба до надзорния орган.

 

Посочената информация не се предоставя, ако Потребителят вече разполага с нея.

 

Задължения на Администратора на лични данни:

 

Администраторът на лични данни има следните задължения:

 • Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършва на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като криптиране и др. 
 • Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.

 

Поддържане на регистър

CCS поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация: 

 • името и координатите за връзка на администратора 
 • целите на обработването;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни; 
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации; 
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни; 
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, 

 

 

 

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Органите, регулиращи дейността на „CCS“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД: 

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „CCS“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

Политика за „бисквитки“

 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До „ КЛАУД КАР СЕРВИЗ” ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204641678, със седалище и адрес на управление: гр. София 1632, район Овча купел, ж.к. Овча купел 2, бл. 41Б, ет. 7, ап. 27

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………